Förändringar i bolagsbeskattningen från 2016

Företagsskattekommitén har föreslagit att lagändringar som är tänkta att öka den skattemässiga neutraliteten mellan olika finansieringsformer skall träda i kraft den 1a januari 2016. Förslaget innebär i korthet att avdragen för räntekostnader begränsas så att man i princip bara kan kvitta finansiella kostnader mot finansiella intäkter. Samtidigt införs ett schablonmässigt avdrag ett s k finansieringsavdrag om 25 % av bolagets hela skattemässiga resultat som får göras oavsett om företaget har motsvarande kostnader eller inte. Detta innebär i praktiken en kraftig sänkning av bolagskatten med 25% av 22% för företag som inte har några räntekostnader- d v s bolagsskatten blir för dessa företag 16,5%.